Meniul paginii
Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Secţia Asistență Juridică şi Relaţii cu Publicul
Secţia Asistență Juridică şi Relaţii cu Publicul

 

 

                                               

Rusu Petru: șef Secția Asistență Juridică și Relații cu Publicul

Data și locul nașterii: 29 august 1978 s Oxentea, r Dubăsari

Studii: superioare

E-mail: petrurusucriuleni@gmail.com

              sjcriuleni@gmail.com

Telefon: 0-248-22-292

Zile de primire: luni până vineri orele 08.00 – 17.00

Adresa: MD 4801 or. Criuleni, str. 31 August, 108, etajul III, biroul 300

 

Secţia Asistenţă Juridică este o subdiviziune din Aparatul Preşedintelui raionului Criuleni.

Sarcina de bază este contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţilor publice prin supravegherea respectării legislaţiei în vigoare.

Aparatul secţiei:

Şef Secţie -  Rusu Petru: tel. 0248-22292

Specialist principal -: tel. 0248-22292

Specialist superior-Panfilii Olga: tel:024822058

Specialist-: 024822292

Obiectivele generale:

  • Acordarea asistenţei juridice la soluţionarea litigiilor tuturor direcţiilor și secţiilor Consiliului raional precum şi a cetăţenilor pe probleme ce ţin de activitatea Consiliului şi a preşedintelui raionului;
  • Examinarea petiţiilor şi asistarea la Comisiile de specialitate, formate pe lîngă Consiliul raional;
  • Examinarea cererilor şi participarea la Comisia privind restituirea valorii averii confiscate persoanelor supuse represiunilor politice;
  •  Participarea la ședințele comisiei privind acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni;
  • Apărarea drepturilor şi intereselor Consiliului raional în instanţele de judecată;
  • Avizarea proiectelor de decizii, a contractelor şi dispoziţiilor, după caz;
  • Eliberarea legitimaţiilor persoanelor reabilitate – victime ale represiunilor politice;
  • Examinarea litigiilor de muncă.

                          Regulamentul de activitate al Secției Asistență Juridică și Relații cu Publicul

                                                   din Aparatul Președintelui raionului Criuleni

1. Secția Asistență Juridică și Relații cu Publicul (în continuare – secția) este constituită pentru asigurarea juridică a activității Aparatului Președintelui raionului Criuleni şi respectarea uniformă a legislaţiei.

2. Secția îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Criuleni, precum şi cu organele care se află în sistemul acestor subdiviziuni.

3. Secția se călăuzeşte în activitatea sa de Constituția Republicii Moldova, legislația Republicii Moldova, actele normative ale Guvernului, deciziile Consiliului raional Criuleni, dispozițiile Președintelui raionului Criuleni, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.

4. Sarcinile principale ale secției sunt asigurarea juridică a activității Consiliului raional Criuleni și Aparatului Președintelui raionului Criuleni, reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa acesteia, reprezentarea și apărarea intereselor Consiliului raional Criuleni și a Președintelui raionului Criuleni în fața instanțelor de judecată și a altor organe de drept, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de acte normative.

5. Şeful secției trebuie să posede studii juridice superioare, o vechime de cel puţin trei ani în domeniul juridic şi să corespundă cerinţelor, stabilite de legislaţia Republicii Moldova.

6. Secția deține următoarele atribuții:

a) elaborează sau participă la elaborare, analizează, efectuează expertiza juridică, înaintează propuneri de modificare a proiectelor dispoziţiilor Președintelui raionului Criuleni și deciziilor Consiliului raional Criuleni;

b) pregăteşte de sine stătător sau în comun cu alte subdiviziuni structurale ale Consiliului raional Criuleni avize asupra proiectelor actelor normative, parvenite spre adoptare;

c) vizează proiectele dispozițiilor Președintelui raionului Criuleni prezentate pentru semnare și deciziilor Consiliului raional Criuleni, prezentate pentru aprobare;

d) participă la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea conducerii de stat în domeniul activităţii autorităţii administraţiei publice şi perfecţionarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice locale;

e) generalizează, în comun cu alte subdiviziuni structurale, practica aplicării legislaţiei, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare conducerii;

f) reprezintă, în modul stabilit, interesele Consiliului raional Criuleni și a Președintelui raionului Criuleni în instanţele judecătoreşti şi alte organe;

g) efectuează sistematizarea, evidenţa şi păstrarea actelor normative;

h) acordă organelor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I asistenţă juridică pe chestiunile ce reies din competenţa acestora;

i) pregăteşte pentru conducere materiale informative privind legislaţia;

j) asigură redactarea corectă a proiectelor actelor normative;

k) îndeplineşte şi alte funcţii în conformitate cu legislația în vigoare.

7. Secția are dreptul:

a) să solicite de la subdiviziunile Consiliului raional Criuleni, precum şi de la organizaţiile subordonate, informaţii şi alte documente, necesare pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;

b) să antreneze, cu acordul conducerii, colaboratori ai acestor subdiviziuni la elaborarea proiectelor actelor normative, precum şi pentru elaborarea şi realizarea măsurilor, efectuate de secție în conformitate cu funcţiile ce ţin de competenţa sa;

c) să formuleze propuneri și recomandări întru executarea corectă a actelor normative;

d) să exercite alte drepturi, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

8. Șeful secției are dreptul să participe la adunările convocate de conducere, la care se discută chestiunile, ce ţin de practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova şi altor sectoare ale secției.

9. Șeful secției şi alţi specialiști ai secției poartă răspundere în condiţiile legii pentru conformitatea proiectelor de acte normative vizate de ei.

10. Șeful secției şi alţi specialiști ai secției, care au depistat încălcarea legislaţiei în activitatea administrației publice locale, este obligat să comunice despre aceasta conducerii.

11. Punerea în sarcina secției a funcţiilor, ce nu se referă la activitatea juridică și neprevăzute de prezentul regulament nu se permite.

12. Prezentul regulament poate fi modificat ori de câte ori vor apărea schimbări în cadrul normativ ce reglementează activitatea secției sau în structura organizatorică a acesteia.

13. Regulamentul în cauză va fi adus la cunoștința angajaților secției și altor persoane interesate, se va publica pe pagina-web a Consiliului raional Criuleni.

Evenimente tradiţionale:

Ziua lucrătorului justiţiei - 19 octombrie.


Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Secţia Asistență Juridică şi Relaţii cu Publicul
Ultimele noutăţi
23.02.2024
Atelier de lucru.
Recomandări

Utile