Meniul paginii
Prima pagină  »  Regulamentul Consiliului
Regulamentul Consiliului

Anexă la decizia nr. 1.1 din 15.03.2023

REGULAMENT

privind constituirea și funcționarea Consiliului  raional Criuleni

DISPOZIŢII GENERALE

       Prezentul Regulament reglementează modul de constituire şi funcționare al Consiliului raional Criuleni, este elaborat în conformitate cu prevederile Legilor cu privire la administrația publică locală nr. 436/2006, privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcționarea consiliilor locale şi raionale nr. 457/2003, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008, privind statutul alesului local nr. 768/2000, nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018 și Codului Electoral nr. 325 din 08/2022.

TITLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL CRIULENI

CAPITOLUL I.

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 1. Consiliul raional Criuleni este compus din 33 consilieri aleși în condițiile Codului electoral și constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populației raionului. Ședințele Consiliului sunt publice. Prima ședință (de constituire) a consiliului raional se convoacă, în condițiile Legii privind administrația publică locală, în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consiliul este legal constituit dacă sunt validate mandatele a cel puțin două treimi din numărul de consilieri. Convocarea consilierilor consiliului raional în prima ședință (de constituire) a consiliului se face prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. Prima ședință a consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, ședința se tine peste 3 zile, respectându-se aceleași condiții. Dacă nici la a doua convocare ședința nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, ședința este deliberativă dacă se asigură prezența majorității consilierilor aleși. În situația în care, din cauza absenței nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat și de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

       Lucrările primei ședințe (de constituire) sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenți la ședință.

       La prima ședință (de constituire) a consiliului participă și reprezentantul Comisiei Electorale Centrale (președintele Consiliului electoral de circumscripție de nivelul al doilea).

 1. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale informează asistența asupra hotărârii privind rezultatele alegerilor locale pentru funcția de consilier raional, confirmă legalitatea acestor alegeri,  declară candidații aleși, atribuie și validează mandatele consilierilor raionali, confirmă lista candidaților supleanți.
 2. După constituirea Consiliului raional, în termen de 30 zile, în caz de incompatibilitate, consilierul va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul. În cazul în care consilierul nu se conformă prevederilor legii privind încetarea incompatibilității, Consiliul va decide, la ședința imediat următoare, ridicarea mandatului consilierului respectiv.
 3. La ședința de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
 • aducerea la cunoștință a hotărârii Consiliului electoral al circumscripției electorale de nivelul al doilea cu privire la confirmarea legalității alegerilor raionale, validarea și atribuirea mandatelor de consilier și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Criuleni.
 • inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor;
 • inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
 1. După constituirea legală a consiliului raional, consilierii formează fracțiuni, alianțe, blocuri. Fracțiunea constă din cel puțin 3 consilieri. Fracțiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracțiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declarația cu privire la constituirea fracțiunii se transmit președintelui ședinței pentru a fi anexate la procesul-verbal al ședinței consiliului. Consilierii din partea partidelor, organizațiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracțiune, precum şi consilierii independenți se pot reuni pentru a constitui o fracțiune sau se pot afilia altor fracțiuni. Fracțiunile constituite își aleg organele de conducere sau conducătorii. Alianțele şi blocurile se constituie din mai multe fracțiuni şi din consilierii independenți, după constituirea fracțiunilor. Constituirea alianțelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declarația cu privire la constituirea alianței sau blocului se anexează la procesul-verbal al ședinței consiliului în cadrul căreia este anunțată constituirea acestora.
 2. Consiliul raional alege, din rândul consilierilor, cu votul majorității consilierilor aleși Președintele raionului la propunerea în scris a cel puțin o treime de consilierii aleşi. Consiliul raional poate elibera, în condițiile legii, Președintele raionului cu votul a 2/3 din numărul consilierilor aleşi la propunerea a cel puțin o treime din consilierii aleși.
 3. Vicepreședintele/vicepreşedinţii raionului sunt aleși de către Consiliul raional la propunerea Președintelui raionului, după consultarea fracțiunilor, cu votul majorității consilierilor aleși.
 4. Președintele raionului şi vicepreședinții se aleg prin vot deschis sau prin vot secret. Președintele raionului şi vicepreședinții cad sub incidența Legilor nr. 436/2006, nr. 199/2010 și nr. 768/2000.
 5. Secretarul consiliului raional este desemnat de consiliu în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcției vacante de secretar la prima ședință după anunțarea rezultatelor concursului organizat conform legislației în vigoare. Această prevedere se aplică numai în cazul în care funcția de secretar este vacantă. Vacanța funcției intervine în conformitate cu legislația muncii şi Legea cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public.
 6. Șefii de subdiviziuni din subordinea consiliului raional sunt desemnați prin decizie a consiliului raional, adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți, din rândurile persoanelor care au câștigat concursul pentru ocuparea funcției respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare. Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sunt desemnați de consiliul raional, în condițiile regulamentelor aprobate.
 7. Destituirea din funcție a conducătorilor nominalizați se face de către consiliu, la propunerea Președintelui raionului sau cel puțin a unei treimi din numărul consilierilor aleși, cu votul majorității consilierilor prezenți, în temeiurile și modul stabilite de legislație.
 8. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției respective se formează de către consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

Capitolul II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 1. După constituire, consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Comisiile de specialitate ale Consiliului raional Criuleni sunt prevăzute în anexă.
 2. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul raional, în funcție de specificul şi necesitățile consiliului. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 3. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul raional, în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracțiune, iar a consilierilor independenți - de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate al comisiei. În funcție de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.
 4. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
 5. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale consiliului şi sunt menite să asigure eficiența activității acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere în fața consiliului şi sunt subordonate acestuia.
 6. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorității membrilor săi, președintele şi secretarul său.
 7. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de președintele acesteia, iar în absența lui - de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de câte ori este necesar, la decizia președintelui comisiei. Ședința comisiei este deliberativă dacă la ea sunt prezenți majoritatea membrilor comisiei.

Ședințele comisiei, de regulă, sunt publice. La ședința comisiei pot fi prezenți, fără drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul Aparatului Președintelui raionului sau din afara acestuia. La ședințele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei. Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie invitați şi alte persoane interesate sau reprezentanți ai mass-media.

 1. Membrii comisiei de specialitate sunt înștiințați despre ședința acesteia de către președintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistența secretarului consiliului raional.
 2. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliu.
 3. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 1. identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluționare de către consiliu;
 2. elaborează și analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecințele realizării acestora;
 3. întocmește avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
 4. se pronunță asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisia de specialitate îndeplinește şi alte atribuții stabilite prin regulamentul de constituire şi funcționare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea țin de domeniul de activitate a comisiei.

 1. Președintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuții principale:
 1. reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
 2. convoacă şi conduce ședințele acesteia;
 3. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 4. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;
 5. anunță rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 6. susține în ședințele consiliului avizele formulate de comisie.

Președintele comisiei exercită şi alte atribuții referitoare la asigurarea organizatorică a activității comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

 1. Secretarul comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a) asistă președintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b) face apelul nominal şi ţine evidența prezenței la şedinţe a membrilor comisiei;

c) numără voturile şi îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale președintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai până la începerea ședinței comisiei, cu respectarea procedurilor legale generale de elaborare a proiectelor de decizii.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absență a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancțiunile ce ţin de competența sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancțiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcționare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componența comisiei. Absența consilierului, precum şi sancțiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale ședințelor respective ale comisiei.
 3. Lucrările ședințelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele şi secretarul comisiei.

Președintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință.

TITLUL II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI ŞI

ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 1. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului. Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.
 2. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului;

b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;

c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;

g) după examinarea ordinii de zi aprobate, declară încheierea ședinței consiliului.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare al consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

 1. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou-ales.
 2. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea cu privire la administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a) asigură înștiințarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea Preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea cu privire la administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;

i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare al consiliului, precum şi însărcinările legale ale consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 1. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului). În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lângă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului. Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
 2. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea Preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art. 16 din Legea cu privire la administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectându-se întocmai prevederile pct. pct. 44-47.
 3. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
 4. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului când consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvântul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvânt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
 5. Preşedintele şedinţei permite oricând unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
 6. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 7. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă,  a raportorilor/coraportorilor, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 8. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvântul;

c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

 1. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţe.

 1. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba română. Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba română.
 2. Ședințele consiliilor sunt publice, cu excepția celor închise, și pot fi transmise în direct la posturile publice naționale și locale de radio și televiziune și pe pagina web oficială a consiliului în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale și ale Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Capitolul III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face preşedintele raionului. Preşedintele raionului poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
 2. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă, şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. Proiectele de decizii cu caracter normativ vor fi însoțite de un raport de expertizare juridică și un raport de expertizare anticorupție, şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din Aparatul Preşedintelui raionului vor acorda asistenţă tehnică de specialitate. Proiectele de decizii se prezintă în limba română. În caz de necesitate, proiectele de decizii vor conține expertizele economice, financiare, științifice, ecologice, de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene sau a altei expertize prevăzute de legislație, în funcție de tipul raporturilor sociale reglementate.
 3. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, consemnându-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 4. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport/aviz/proces verbal/informație. Odată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului/procesului verbal. Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, până la înscrierea acestora în ordinea de zi.
 5. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un aviz/proces verbal cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor. Procesele verbale/avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cel târziu până la data şedinţei consiliului.
 6. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

Capitolul IV

PROCEDURA DE VOT

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul poate fi deschis sau secret. În cadrul votării deschise, consilierul își exprimă votul public prin ridicarea mâinii și prin apel nominal. Consiliul decide modalitatea de vot la propunerea președintelui ședinței sau a unuia dintre consilieri, cu excepția cazului în care, prin lege sau prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local respectiv se stabilește o anumită modalitate.
 2. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa. Proiectele de decizii ale consiliilor locale privind executarea hotărârilor judecătorești se supun votului consilierilor prin apel nominal și în conformitate cu prevederile art. 152 alin. (4) din Codul de executare nr. 443/2004.
 3. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”. Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.
 4. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi. Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi. În cazul constatării lipsei de cvorum în sala de ședințe, Președintele ședinței va întrerupe lucrările ședinței și va solicita consilierilor asigurarea cvorumului necesar. În cazul imposibilității asigurării cvorumului necesar în termen rezonabil, Președintele ședinței va închide lucrările ședinței, proiectele de decizii neexaminate, urmând a fi examinate la următoarea ședință a Consiliului raional în condițiile legii.
 5. În procesul-verbal al ședinței se consemnează expres numărul de voturi și modul în care au votat consilierii per fracțiuni, alianțe, blocuri sau consilieri independenți.
 6. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinilor raionului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului. Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
 2. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 3. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sunt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămâni, dacă legea nu prevede altfel. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
 4. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Codul administrativ şi alte acte normative.
 5. Consiliul raional Criuleni elaborează, aprobă şi modifică prezentul Regulament cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
 6. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a legislației în vigoare cu privire la procedurile de elaborare a proiectelor de decizii, de aprobare a regulamentului ședinței, aprobare a ordinii de zi, a procesului de votare, conduce la exercitarea dreptului președintelui ședinței de a nu semna deciziile, iar a secretarului – de a nu le contrasemna.

Capitolul VI

GARANŢIILE SOCIALE DE EXERCITARE

A MANDATULUI ALESULUI LOCAL.

 1. În exercitarea mandatului, consilierul are dreptul, în raza raionului, la călătorie gratuită în transportul public terestru, cu excepția taximetrelor şi a transportului privat.
 2. Cheltuielile legate de deplasarea consilierului în condițiile pct. 61 se restituie întreprinderilor de transport din bugetul local respectiv.
 3. Pe durata ședințelor consiliului şi a executării însărcinărilor consiliului sau comisiei, în conformitate cu art.17 alin. (1) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, consilierul angajat în câmpul muncii este degrevat de obligațiile lui la locul de muncă.
 4. Degrevarea de obligațiile la locul de muncă se face în baza înștiințării în scris privind ședința în cauză, adresate consilierului, sau în baza altui document eliberat de consiliu sau comisia respectivă. Perioada degrevării include şi timpul necesar pentru a se deplasa la locul ședinței sau pentru exercitarea unor anumite însărcinări.
 5. Consilierului, care a fost invitat la ședința consiliului şi a participat la ea, i se restituie cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizație pentru fiecare zi de participare la ședința consiliului în mărimea stabilită de către consiliul raional. În cazul în care Consiliul raional nu a adoptat decizii legale sau nici o decizie, indemnizația pentru fiecare zi de participare la ședința consiliului nu se va achita consilierului.
 6. La expirarea mandatului, consilierului care a activat cel puțin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizație unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia națională pentru anul precedent. Consilierii raionali care au demisionat din funcție nu pot beneficia de indemnizația unică.
 7. În caz de deces al consilierului, indemnizația unică menționată la pct. 66 se acordă familiei acestuia, indiferent de durata exercitării mandatului.
 8. Decizia privind plata indemnizației unice se adoptă de consiliul raional. Achitarea indemnizației unice se face din bugetul local respectiv.

Anexă

la Regulamentul privind constituirea şi

 funcţionarea Consiliului raional Criuleni

COMISIILE CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

 

 1. Economie, agricultură industrie şi protecţia mediului;
 2. Construcții, amenajarea teritoriului și investiții;
 3. Buget și finanțe;
 4. Drept şi disciplină;
 5. Medicină, educație, cultură, tineret, sport și protecție socială.

 

 


Prima pagină  »  Regulamentul Consiliului
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile