Meniul paginii
Prima pagină  »  Posturi vacante
Posturi vacante
AVIZ
Publicat la: 09.09.2020   

Specialist superior, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 

Scopul general al funcției: Implementarea eficientă a procedurilor de personal în vederea realizării obiectivelor Direcțieia Asistență Socială și Protecție a Familiei

Atribuțiile de bază:

 

- Elaborarea proiectelor de ordin şi perfectarea documentelor necesare cu privire la selectarea, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea în funcţie, dezvoltarea profesională, atestarea, sancţionarea, transferarea şi eliberarea personalului;

- Identificarea necesităţilor de instruire a personalului, participarea la planificarea procesului de dezvoltare profesională continuă, prestatorii serviciilor de instruire a condiţiilor de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizarea activităţilor de dezvoltare profesională, evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;

- Consultarea personalului instituţiei în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, procedurile de personal, relaţiile de muncă etc.;

- Participarea la procesul de soluţionare a conflictelor ce ţin de personalul din instituţie

- Implementarea procedurilor de personal cu privire la planificare, recrutare, selectare și integrare profesională a funcționarilor publici;

- Implementarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”;

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 

- Studii superioare în domeniu managementul resurselor umane, administrare publică sau drept.

- Experiență profesională în domeniu -1 an, confirmată documentar.

- Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

 

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază:

- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- Posedarea limbii de stat;

- Neatingirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

- Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

- Neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice.

 

Persoanele interesate pot depune dosarul de concurs nu mai târziu de 25 septembrie 2020:

a) formularul de participare;

b) copia buletunului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e) declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale.

 

Notă: cazierul judiciar va fi prezentat și anexat la dosarul de concurs în termen de 10 zile calendaristice de la data la care candidatul a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administarativ de numire.

 

 

 

Bibliografia:

 

1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008

2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008 3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016

4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative

5. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

6. Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003

7. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

8. Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;

Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice; - Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici; - Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar; - Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale; - Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevedrilor Legii nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; - Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie privind carnetul de muncă; - Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 11 februarie pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici;

 

 

Actele se depun la Direcția AS și PF, bir. 121, tel. 0248-22122, bir. 120, tel. 0248-22548


Accesări: 262

Alte Posturi vacante

Publicat la: 10.02.2021   
Accesări: 237
Publicat la: 20.01.2021   
Accesări: 257
Publicat la: 22.10.2020   
Accesări: 323
Publicat la: 22.10.2020   
Accesări: 274

1 - 20 din 24
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile