Meniul paginii
Prima pagină  »  Anunţuri
Anunţuri
Direcţia Educaţie Criuleni anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului Dubăsarii Vechi
Publicat la: 11.05.2017   

ATENŢIE CONCURS

Direcţia Educaţie Criuleni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Liceului Teoretic “N.Donici” Dubăsarii Vechi..

 

 La concurs poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

              a) deţine cetăţenia  Republicii Moldova;

              b) studii superioare universitare;

              c) are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin trei ani;

              d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani,

              e) cunoaşte limba română;

              f) este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei,

              i)  nu are antecedente penale;  

              h) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n)din Codul

                  muncii.
.      Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt general depun personal sau prin reprezentant (la secretarul administrativ al Direcţiei Educaţie, anticamera),  în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 

1)      cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1

            la Regulament;

2)      copia actului de identitate;

3)      copia/copiile actului/actelor de studii;

4)      copia/copiile actului/actelor  ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;

5)      copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale i manageriale demonstrate în cadrul concursurilor  locale/naţionale/ internaţionale,     statutul     de      expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;

6)      copia carnetului de muncă ;

7)      curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;

8)      certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

9)      cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

10)  proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;

11)  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

 

      Actele vor fi depuse la Direcţia Educate Criuleni, brd.Biruinţa 12,   

  Telefon:                      0248 22404; 24822247.

Adresa poştală:            or.Criuleni, brd.Biruinţa,12,

                                     (e-mail:resumcriuleni@mail.ru)

Persoana de contact:  Specialist principal în problemele resurse umane, dl Jimbei

                                    Constantin, tel.:0248 22247

 

                                                                                            Bibliografia concursului

 

Documente Generale

• Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

• Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664 din 28.07.2000

• Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03

• Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr. 159-162. Publicat : 29.07.2003 în Monitorul Oficial www.justice.md

• Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 - 2020Educaţia 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. nr. 944 din 14 noiembrie 2014

• Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md

 

                                                                              Managementul Instituţiilor

• Regulamentul – tip al instituţiei de învăţămînt secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007

• Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învăţării, promovarea, absolvirea şi transferul elevilor în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 718 din 24 iulie 2012

• Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 336 din 03.05.2013

• Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general din perspectivele şcolii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 970 din 11 octombrie 2013

• Regulamentul de admitere în învăţămîntul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 799 din 11 iulie 2014

• Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 20 februarie 2015

• Instrucţiunea de organizare a învăţămîntului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 98 din 26 februarie 2015

• Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 202 din 19 aprilie 2015.

• Instrucţiunea şi Planul de acţiuni privind prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteismului şcolar în învăţămîntul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 559 din 12 iunie 2015

• PLANUL – cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2015 – 2016

                                                              PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI

• Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89

• Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 77 din 22 februarie 2013

• Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

                                                                                     FINANŢARE

• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

• Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea.

 

I. Acte legislative generale

·         Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664

·         Legea cu privire la petiţionare Nr. 190 din  19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8  art. Nr : 23

·         Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648

·         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” Monitorul Oficial Nr. 66-69 art Nr : 431

                                                  II. Acte legislative şi normative în domeniul învăţămîntului

·         Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014

 


Accesări: 2699


Alte Anunţuri

Publicat la: 29.03.2023   
Accesări: 282
Publicat la: 23.02.2023   
Accesări: 137

1 - 20 din 372
Ultimele noutăţi
22.09.2023
ANUNȚ!!!
Recomandări

Utile