Meniul paginii
Prima pagină  »  Acte Normative
Acte normative
REGULAMENT privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional
Publicat la: 09.11.2018   

Anexa

la decizia Consiliului raional Criuleni

nr.20.24 din 25.10.2018

 

REGULAMENT

 privind procedurile de informare, consultare și

participare în procesul decizional


I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentulprivind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

2. Regulamentul stabilește procedurile de organizare a consultărilor publice și are ca scop asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului raional Criuleni a proiectelor de decizii, elaborate de către Aparatul Președintelui raionului, direcțiile, secțiile din subordinea Consiliului raional, atribuțiile persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică.

3. Responsabilitatea de asigurare a transparenței în procesul decizional revine subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional participante la procesul de elaborare a proiectelor de decizii (subdiviziunea – autor).

4. În sensul prezentului Regulament sunt utilizate următoarele noţiuni:

analiză ex-ante – procesul de identificare a problemei, obiectivului, a eventualelor opţiuni de soluţionare a problemei sau de atingere a obiectivului şi analiza efectelor sau consecinţelor acestor opţiuni până la aprobarea deciziei;

-  informare cu caracter general (în continuare – informare generală) – acţiunea de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul autorităţilor publice către un public larg, nedefinit, fără a ţine cont de necesităţileşipreferinţele particulare de recepţionare a informaţiei ale unor părţi interesate;
- informare cu caracter direcţionat (în continuare – informare direcţionată) – acţiunea de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul autorităţilor publice către părţi interesate definite prin intermediul mijloacelor de recepţionare a informaţiei indicate de părţile interesate;

-  anunţ privind organizarea consultării publice – informaţia răspândită de autorităţile publice pentru a aduce la cunoştinţăpărţilor interesate demararea procesului de consultare publică a unui proiect de decizie;

- persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică – funcţionarul public sau angajatul autorităţii publice abilitat cu funcţia de coordonare şi monitorizare a asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii din cadrulautorităţii respective;

- subdiviziune-autor – subdiviziunea din cadrul autorităţii publice responsabilă de elaborarea proiectului de decizie;

 - parte interesată – cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, persoanele juridice de drept privat care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;

- proces decizional – procedura de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentului Regulament.

5. Prevederile Regulamentului nu se extind asupra procesului de elaborare a deciziilor și de desfășurare a ședințelor din cadrul autorității publice la care sunt examinate informații oficiale de accesibilitate limitată în condițiile legii, precum și asupra procesului de desfășurare a ședințelor operative convocate de către conducătorii autorității publice.

6. Accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente se efectuează prin plasare obligatorie a acestora pe pagina web oficială a Consiliului raional www.criuleni.md la compartimentul ,,Transparență decizională”.

7.Atribuțiile persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică:

1) întocmirea listei părților interesate, la inițiativa subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, precum și la propunerea părților interesate și actualizarea semestrială a acesteia;

2) întocmirea programelor trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii;

3) întocmirea Raportului anual privind transparența în procesul decizional în baza informațiilor prezentate de șefii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional și asigurarea plasării ulterioare a acestuia pe pagina oficială a autorității.

8. Atribuțiile subdiviziunilor din cadrul Consiliului raional responsabile de elaborarea proiectului de decizie (subdiviziunea-autor):

1) prezentarea, după caz, la finele fiecărui semestru, alistei părților interesate care pot fi consultate în cazul elaborării proiectelor de decizii;

2) asigurarea, în corespundere cu prevederile Regulamentului a desfășurării consultărilor publice a proiectelor de decizie;

3) respectarea modelului de anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii, conform anexei la Regulament;

4) asigurarea publicării obligatorie pe pagina web a autorității (prin intermediul specialistului responsabil din Aparatul Președintelui raionului) pentru fiecare proiect de decizie supus consultării publice, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de ziua adoptării deciziei, a următoarelor informații:

- anunțul privind inițierea elaborării deciziei;

- anunțul privind organizarea consultării publice, însoțit de proiectul de decizie și materialele aferente;

- rezultatele consultărilor publice (sinteza recomandărilor);

- după caz, anunțul privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare;

5) întocmirea proceselor-verbale ale întrunirilor publice consultative;

6) întocmirea dosarului privind elaborarea proiectului  de decizie, în care se includ:

-  anunțul  de inițiere a elaborării deciziei;

-  anunțul de organizare a consultării publice;

-  proiectul de decizie;

-  materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informații relevante);

-  procese-verbale ale întrunirilor de consultare publică;

-  recomandările parvenite și sinteza acestora;

7) informarea persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică despre inițierea și rezultatele consultării fiecărui proiect de decizie în parte;

8) prezentarea informației veridice și în termen persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică pentru întocmirea Raportului anual privind transparența în procesul decizional.
 

II. TRANSPARENŢA PROCESULUI DE 
ELABORARE A DECIZIILOR
Informarea în procesul decizional

9. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informării generale, pentru un public larg nedefinit, şi pe calea informării direcţionate, pentru părţi interesate definite, incluse în lista prevăzută în pct. 7 alin. 1) din Regulament, sau alte părţi interesate care au solicitat în scris informarea.

10. Informarea generală şi cea direcţionată sunt obligatorii în cazul anunţării despre iniţierea elaborării proiectului de decizie şi organizarea tuturor consultărilor publice.

11. Informarea generală se efectuează prin publicarea obligatorie a informaţiei pe pagina web oficială a Consiliului raional.

12. Informarea direcţionată se efectuează prin transmiterea informaţiei privind procesul decizional prin intermediul poştei electronice ori expedierea scrisorilor la adresa părţilor interesate sau cea indicată de solicitant.

13. Informarea publicului cu privire la iniţierea elaborării proiectelor de decizii se realizează cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de consultarea proiectului de decizie de către subdiviziunea-autor din cadrul autorităţii publice.

14. Pentru facilitarea accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul decizional în cadrul autorităţii publice, pe pagina web oficială a Consiliului raional este creat compartimentulTransparenţă decizională, unde se plasează informaţia cu privire la:

1) regulamentul privind procedurile de informare, consultare şi participare în procesul decizional;

2) informaţia privind numele, prenumele, funcţiaşi numărul de contact al persoanei responsabile de procesul decizional în cadrul autorităţii publice;

3) programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care urmează a fi supuse obligatoriu consultării publice;

4) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;

5) anunţurile privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare;

6) anunţurile privind organizarea consultării publice;

7) proiectele de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile adoptate;

8) rezultatele consultării publice (sinteza recomandărilor);

9) raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional.

   

Consultările publice

15. Consultarea publică a proiectului de decizie se organizează în scopul informării și recepționării recomandărilor părților interesate.

16. Consultarea publică în cadrul procesului decizional este iniţiatăşidesfăşurată de către subdiviziunea-autor din cadrul Consiliului raional, cu anunţarea persoanei responsabile de coordonarea procesului de consultare publică din cadrul autorităţii respective despre fiecare decizie în parte.

17. Procedura de consultare a proiectului de decizie elaborat se sincronizează cu etapa de avizare a acestuia de către autorităţile publice şiinstituţiile publice interesate, în conformitate cu legislaţia.

18. Informaţia despre organizarea consultărilor publice privind proiectul de decizie este redactată în forma unui anunţ, însoţit de proiectul deciziei şi materialele aferente acestuia, conform anexei la prezentul Regulament, care va include obligatoriu:

1) argumentarea necesităţii de a adopta decizia;

2) data plasării anunţului;

3) termenul-limită de prezentare a recomandărilor;

4) modalitatea în care părţile interesate pot avea acces la proiectul de decizie;

5) modalitatea consultărilor publice;

6) modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări;

7) numele şi datele de contact (numărul de telefon, adresa poştei electronice, adresa poştală) ale persoanelor responsabile de recepţionareaşi examinarea recomandărilor referitoare la proiectul de decizie supus consultării. 

19. Anunțul privind organizarea consultării publice și materialelor aferente sunt făcute publice cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.

20. Anunţul privind organizarea consultărilor publice poate  fi retras de pe pagina web oficială a autorității publice doar după ce va fi plasat un alt anunț despre retragerea proiectului de decizie supus procedurilor de consultare public, indicând motivul.

21. Autorităţile publice planifică procesul de consultare publică conform următoarelor etape:
1) determinarea proiectului deciziei care urmează a fi supus consultării publice;

2) identificarea subdiviziunii-autor responsabile;

3) identificarea părţilor interesate pe domeniile de activitate;

4) selectarea modalităţilor de consultare publică;

5) estimarea costurilor consultării publice;

6) anunţarea organizării consultărilor publice;

7) recepţionareaşi analiza recomandărilor, precum şi întocmirea sintezei recomandărilor, cu acceptarea sau neacceptarea lor;

8) definitivarea proiectului de decizie în baza recomandărilor parvenite.

22. Modalităţile de consultare publică sunt selectate de fiecare autoritate publică în parte, fiind utilizate separat sau cumulativ, după cum urmează:

1) solicitarea opiniilor societăţii civile, experţilor, asociaţilor profesionale, mediului academic;

2) instruirea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc;

3) organizarea dezbaterilor publice;

4) desfăşurarea audierilor publice;

5) realizarea sondajelor publice;

6) alte modalităţi de consultare publică.

23. Subdiviziunea-autor înregistrează toate recomandările părților interesate parvenite pe parcursul desfășurării consultărilor publice a proiectului de decizie și le include în sinteza recomandărilor.

24. Recomandările verbale sunt reflectate în procese-verbale întocmite de subdiviziunea-autor, iar cele scrise sau în formă electronică se înregistrează în registrul de intrare a documentelor al autorităţii publice.

25. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, autoritatea publică poate prelungi termenul de prezentare a recomandărilor.

26. Dacă, în termenul stabilit la pct. 25 din Regulament, părţile interesate nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră consultat public fără recomandări.

27. Subdiviziunea-autor analizează recomandările parvenite împreună cu alte subdiviziuni instituţionale din cadrul autorităţii publice, după caz, şi decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte, sistematizându-le într-o sinteză privind consultarea proiectului de decizie, întocmită în forma unui tabel. În cazul unei decizii de respingere a recomandărilor, aceasta se argumentează temeinic.

28. Sinteza recomandărilor recepţionate se plasează pe pagina web oficială a Consiliului raionalşi se afişează la sediul acesteia pe panoul informațional, sau se difuzează în mass-media locală, după caz.
29. În caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de consultare publică, autoritatea publică care a iniţiat procesul de elaborare plasează anunţul despre retragere pe pagina web oficială a autorităţii publice, indicând motivul.

30. După finalizarea consultării publice a proiectului deciziei, subdiviziunea-autor întocmeşte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, în care se includ:

a)anunţul de iniţiere a elaborării deciziei;

b) anunţul de organizare a consultării publice;

c) proiectul deciziei;

d) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informaţii relevante);

e) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;

f) recomandările parvenite şi sinteza acestora.

31. În cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării publice, autoritatea publică supune proiectul respectiv consultării publice repetate.

 

III. TRANSPARENŢA PROCESULUI DE ADOPTARE A DECIZIILOR

 

32. Deciziile adoptate de către autorităţile publice şi supuse consultării publice sunt făcute publice în conformitate cu Legea nr.982din 11.05.2000 privind accesul la informaţieşi pct. 6 din Regulament.

33. Şedinţeleautorităţilor publice în cadrul cărora se examinează şi se adoptată deciziile sunt publice, cu excepţia cazurilor în care la şedinţe sunt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform art. 7 din Legea privind accesul la informaţie. Argumentarea desfăşurăriişedinţelor închise va fi făcută publică.

34. Limitarea accesului persoanelor interesate va fi admisă doar la acele şedinţe sau părţi ale şedinţei în care, conform ordinii de zi, urmează să fie examinate decizii sau comunicate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform Legii privind accesul la informaţie.

35. Data, ora şi adresa unde se va desfăşuraşedinţa publică şi ordinea de zi a acesteia sunt anunţate de autoritatea publică în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare.

36. Şedinţele publice sunt ţinute, după caz, în cea mai încăpătoare sală din sediul autorităţii publice. Participarea părţilor interesate se asigură în limitele locurilor disponibile din sala de şedinţeşi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezidează şedinţa, în conformitate cu interesul fiecărei părţi interesate faţă de subiectele examinate în cadrul şedinţei publice.

37. La şedinţele publice este asigurat accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, care pot retransmite on-line lucrările şedinţelor respective.

38. Modalităţile de organizare şi participare la şedinţele publice în cadrul Consiliului raional se stabilesc în Regulamentul de lucru al ședinței Consiliului, elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului raional Criuleni, aprobat de către Consiliu şi sunt aduse la cunoştinţăparticipanţilor la şedinţă, care sunt obligaţi să le respecte.

39. Rezultatele şedinţelor respective sunt făcute publice, prin publicarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice.

 

IV. RAPOARTELE PRIVIND TRANSPARENŢA
ÎN PROCESUL DECIZIONAL

40. Autoritateapublică, va întocmi şi va aduce la cunoştinţa publicului rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:

1) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul anului de referinţă;

2) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;

3) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate;

4) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost contestate pentru nerespectarea prezentului Regulament şisancţiunile aplicate pentru încălcarea acestuia.

41. Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional se elaborează de către persoana responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică din cadrul autorităţii publice, cu participarea tuturor subdiviziunilor interne ale acesteia, va fi făcut public nu mai târziu de sfârşitul lunii ianuarie al anului imediat următor anului de referinţă.

 

 

Anexă la Regulament

 

 

ANUNŢ-TIP

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

_______________________________________ iniţiază, începând cu data de________________

(denumirea autorităţii publice)

 

consultarea publică a proiectului de decizie etc _________________________________________

(denumirea proiectului) 

Scopul proiectului este____________________________________________________________

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ______________________________

_______________________________________________________________________________..

Prevederile de bază ale proiectului sunt _______________________________________________

Beneficiarii proiectului de decizie sunt ________________________________________________

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt__________

_______________________________________________________________________________

Impactul estimat al proiectului de decizie este___________________________________________

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia învigoare______________________

________________________________________________________________________________

(denumirea documentelor relevante)

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare ______________________________________

şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte___________________________

_______________________________________________________________________________

(denumirea documentelor relevante)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de ___________________, pe adresa dnei/dlui______________________________________, pe adresa electronică:____________________, la numărul de telefon________________________ sau pe adresa_____________________________________________________________________

(adresa sediului autorităţii publice)

Proiectul deciziei_________________________________________________________________

(denumirea)

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  criuleni.md. sau la sediul____________________________________________________,

(denumirea autorităţii publice)

situat pe adresa_____________________________________________
Alte Acte normative

Publicat la: 19.04.2022   
Publicat la: 29.06.2021   
Publicat la: 17.04.2018   
Publicat la: 14.03.2018   
Publicat la: 17.03.2017   
Publicat la: 16.02.2017   
Ultimele noutăţi
23.02.2024
Atelier de lucru.
Recomandări

Utile