Meniul paginii
Prima pagină  »  Acte Normative
Acte normative
HOTĂRÎREA nr. 6 din 14.12.2016
Publicat la: 16.02.2017   

                                                            HOTĂRÎREA nr. 6

                                                             din 14.12.2016

a Comisiei raionului Criuleni pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiilor publice locale,

considerate ilegale

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum şi în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor raionale, municipale şi a UTA Găgăuzia pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiilor publice locale, considerate ilegale, aprobat prin Ordinul Ministrului de Stat nr.146-A din 28 aprilie 2010, Comisia raională adoptă prezenta Hotărîre:

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de către Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, privind exercitarea controlului de legalitate a actelor adoptate (emise) de către autorităţile administraţiilor publice locale ale raionului Criuleni, în perioada ianuarie –  decembrie 2016 şi notelor informative prezentate de către membrii Comisiei raionale.

       2.  Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale din raionul Criuleni, să întreprindă măsuri de rigoare în vederea neadmiterii pe viitor a ilegalităţilor în procesul de adoptare a actelor administrative, depistate în urma efectuării controlului de legalitate, şi anume:

      Consiliile locale:

- vor evita înstrăinarea sau atribuirile în arendă a terenurilor, proprietate  a administraţiei publice locale, fără confirmarea drepturilor înregistrate în modul corespunzător în cadastrul bunurilor imobile, precum şi fără a fi însoţite de planurile geometrice respective.

- vor evita încălcarea procedurii de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor, şi anume completarea corectă a proceselor-verbale privind rezultatele licitaţiei, prin evitarea vinderii la preţ iniţial de expunere a terenurilor, fără a adăuga la preţul final de vînzare a pasului licitării, pas prestabilit sau minim de 10%, precum este prevăzut de regulamentul aprobat de Guvern, în cazul înregistrării la licitaţie a unui singur participant.

- vor respecta procedura de iniţiere a modificării destinaţiei terenurilor agricole.

- vor respecta reglementările legale referitoare la corectarea erorilor cadastrale.

- vor evita transmiterea cu titlul gratuit şi contrar procedurii legale a bunurilor imobile, care fac parte din patrimoniul public local.

- vor evita expunerea la licitație în scopul înstrăinării a bunurilor imobile ce țin de domeniul public al unităților administrativ teritoriale.

- vor respecta procedura de ocupare a funcției publice vacante, procedura de împuternicire a unui alt funcţionar din cadrul primăriei să suplinească o parte din atribuţii sau atribuţiile în mod integral al secretarului consiliului pe perioada absenţei lui motivate sau aflării acestuia în concediu.

- vor respecta procedura legală de vînzare-cumpărare a loturilor pomicole membrilor întovărăşirilor pomicole şi vor evita adoptarea deciziilor de vînzare în lipsa perfectării pachetului complet de acte.

- vor adopta decizii în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.

  Primarii:

-          vor respecta procedura de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul primăriei, prin modalităţile admise de lege.

-          vor respecta normele în vigoare privind limitele împuternicirilor pe care le are la efectuarea redistribuirii finanţelor publice locale în cadrul aceleiaşi instituţii între articole sau între lunile anului bugetar curent, precum şi între instituţiile din cadrul aceluiaşi grup funcţional al clasificaţiei bugetare.

-          vor evita acordarea premiilor cu depăşirea mărimii maxime  stabilite de cadrul legal în vigoare.

-          vor evita să împuternicească un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească atribuţiile secretarului consiliului, pe perioada aflării acestuia în concediu de odihnă.

-          vor emite dispoziţii în limita competenţelor de care dispun, conform cadrului legal în vigoare

3.  Se atenţionează secretarii consiliilor locale asupra necesităţii respectării reglementărilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993 şi Hotărîrea Guvernului nr.115 din 28.02.1996 și în special prezentarea: a) deciziilor consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea; b) actelor normative ale primarului, ale preşedintelui raionului şi ale pretorului; actelor privind organizarea licitaţiilor şi actelor privind atribuirea de terenuri; c) actelor de angajare şi cele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului administraţiei publice locale; d) actelor care implică cheltuieli sau angajamente financiare de peste 30 mii lei - în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi şi de peste 300 mii lei - în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea; e) actelor emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat autorităţilor administraţiei publice locale; f) procesul-verbal al fiecărei şedinţe a consiliului local și g) dispozițiile primarilor în termenii stabiliți de art.64 alin.(2) și art.65 alin.(1) din Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

4. Se recomandă consiliilor locale şi consiliului raional să decidă ridicarea mandatului alesului local respectiv, în cazul în care există situaţii de incompatibilitate prevăzute de art.7 al  Legii privind statutul alesului local.

 5.  Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale să respecte legislaţia în vigoare cu privire la gestionarea şi utilizarea resurselor administrative, să nu admită abateri similare în viitor şi să lichideze încălcările constatate de Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor.

6. Se pune în sarcina:      

- Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat - organizarea seminarelor de instruire cu secretarii consiliilor locale în scopul prevenirii încălcărilor şi derogărilor de la legislaţia în vigoare, în perioada semestrului I al anului 2017;

7. Prezenta hotărîre se plasează pe pagina web a  Consiliului Raional Criuleni.

Primăriile satelor (comunelor) din raionul Criuleni, vor asigura plasarea în locuri publice la sediile lor, a Hotărîrii în cauză a Comisiei, pentru informarea populaţiei din localitate.

8. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în seama dlui Frumosu Cezar, şef adjunct al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat al Republicii Moldova şi dnei Oală Veronica, specialist principal, Oficiul  teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.           

 

 

         Vicepreşedintele comisiei                                 Cezar Frumosu     

                                                                                            

           Secretarul comisiei                                           Veronica Oală                                                                

 

 
Alte Acte normative

Publicat la: 19.04.2022   
Publicat la: 29.06.2021   
Publicat la: 20.04.2018   
Publicat la: 17.04.2018   
Publicat la: 14.03.2018   
Publicat la: 17.10.2017   
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile